หน้าหลัก
ติดต่อ อบต.กองแขก โทร.053-106067 มือถือ 081-9507309 อีเมล์ kongkhak@gmail.com Facebook: https://www.facebook.com/kongkhaklocal

������������������������������������������������������������

วิสัยทัศน์ ของ อบต.กองแขก

 
       "การคมนาคมสะดวกสบาย สาธารณูปโภค สาธารณูปการทั่วถึง พืชผลการเกษตรราคาดี มีแหล่งท่องเที่ยวสวยงาม ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ชุมชนเข็มแข็ง"
 

พันธกิจ ของ อบต.กองแขก

 
จัดให้มี และบำรุงพัฒนาเส้นทางคมนาคม
จัดให้มี และบำรุงระบบสาธารณูปโภค
ส่งเสริมด้านการศึกษา และอนุรักษ์วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
ส่งเสริมการประกอบอาชีพตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
ส่งเสริมการดูแลรักษาสุขภาพ
ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรทางธรรมชาติ และการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน
ปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวภายในตำบล
ปรับปรุงระบบการจัดการ และการบริหารจัดการขององค์กร

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
2. ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
3. ยุทธศาสตร์ด้านศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
4. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา และคุณภาพชีวิตของประชาชน
5. ยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและการจัดระเบียบชุมชน สังคม
6. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
7. ยุทธศาสตร์ด้านระบบบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี