หน้าหลัก
ติดต่อ อบต.กองแขก โทร.053-106067 มือถือ 081-9507309 อีเมล์ kongkhak@gmail.com Facebook: https://www.facebook.com/kongkhaklocal
ข่าวประชาสัมพันธ์
   

Untitled Document

      ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน บ้านโม่งหลวง หมู่ที่ 6 องค์การบริหารส่วนตำบลกองแขก อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding  [9-8-2565] [6 view]
      ประกาศผู้ชนะประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างคลองส่งน้ำฝายแม่โม่งหลวง หมู่ที่ 9 บ้านผาผึ้ง องค์การบริหารส่วนตำบลกองแขก อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  [9-8-2565] [5 view]
      รายงานทางการเงินประจำเดือนพฤษภาคม 2565  [9-8-2565] [3 view]
      รายงานทางการเงินประจำเดือนมิถุนายน 2565  [9-8-2565] [3 view]
      รายงานทางการเงินประจำเดือนกรกฎาคม 2565  [9-8-2565] [4 view]
      สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๕  [3-8-2565] [5 view]
      รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐองค์การบริหารส่วนตำบลกองแขก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  [3-8-2565] [6 view]
      คู่มือ ประกอบการขอ/พิจารณาอนุญาต การประกอบกิจการตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ   [22-7-2565] [11 view]
      ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกองแขก เรื่อง รับสมัครสอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ  [21-7-2565] [21 view]
      เปิดเผยราคาจ้างก่อสร้างคลองส่งน้ำฝายแม่โม่งหลวง หมู่ที่ ๙ บ้านผาผึ้ง องค์การบริหารส่วนตำบลกองแขก อำเภอแมแ่จ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  [18-7-2565] [16 view]
      เปิดเผยราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน บ้านโม่งหลวง หมู่ที่ ๖ องค์การบริหารส่วนตำบลกองแขก อำเภอแมแ่จ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding))  [18-7-2565] [14 view]
      ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน บ้านโม่งหลวง หมู่ที่ ๖ องค์การบริหารส่วนตำบลกองแขก อำเภอแมแ่จ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิะีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  [18-7-2565] [16 view]
      ประกวดราคาจ้างก่อสร้างคลองส่งน้ำฝายแม่โม่งหลวง หมู่ที่ ๙ บ้านผาผึ้ง องค์การบริหารส่วนตำบลกองแขก อำเภอแมแ่จ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิะีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  [18-7-2565] [16 view]
      สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๕  [6-7-2565] [17 view]
      ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๓ (เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕)  [6-7-2565] [18 view]
   

Untitled Document

      ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน บ้านโม่งหลวง หมู่ที่ 6 องค์การบริหารส่วนตำบลกองแขก อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding  [9-8-2565] [6 view]
      ประกาศผู้ชนะประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างคลองส่งน้ำฝายแม่โม่งหลวง หมู่ที่ 9 บ้านผาผึ้ง องค์การบริหารส่วนตำบลกองแขก อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  [9-8-2565] [5 view]
      ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน บ้านโม่งหลวง หมู่ที่ ๖ องค์การบริหารส่วนตำบลกองแขก อำเภอแมแ่จ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิะีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  [18-7-2565] [16 view]
      ประกวดราคาจ้างก่อสร้างคลองส่งน้ำฝายแม่โม่งหลวง หมู่ที่ ๙ บ้านผาผึ้ง องค์การบริหารส่วนตำบลกองแขก อำเภอแมแ่จ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิะีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  [18-7-2565] [16 view]
      ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๓ (เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕)  [6-7-2565] [18 view]
      การตรวจรับพัสดุงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ทางบนบ้าน (กองหน้อย) เริ่มจากหน้าบ้านนายประดิษฐ์ กรรณิเกษ – สุดซอยถนนใหญ่และจุดเชื่อมต่อ บ้านใหม่ – ทางเข้าไร่หัวยปู่ซิว หมู่ที่ ๑๑  [4-7-2565] [18 view]
      การตรวจรับพัสดุงานจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนายางดิน  [20-6-2565] [21 view]
      การตรวจรับพัสดุงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายทางชม.ถ. ๑๐๑-๐๐๓๕ บ้านผาผึ้ง-บ้านป่ากล้วย หมู่ที่ ๙  [13-6-2565] [22 view]
      การตรวจรับพัสดุงานจ้างโครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำพร้อมระบบประปาหมู่บ้าน บ้านอมลาน (อมลานใน) หมู่ที่ ๕  [13-6-2565] [24 view]
      ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๒ (เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕)  [18-4-2565] [42 view]
      สัญญาจ้างก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากไร่นายมิมู-ไร่นายบุญศรี (ป่าเลา) หมูี่ที่ ๒ (ชัชนันท์ ก่อสร้าง)  [10-3-2565] [40 view]
      สัญญาจ้างก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง ชม.ถ ๑๐๑-๐๐๑๑ บ้านกองแขกเหนือ-บ้านอมลาน หมู่ที่ ๑๐(ชัชนันท์ ก่อสร้าง)  [10-3-2565] [38 view]
      สัญญาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านายางดิน (เข็มทอง ก่อสร้าง)  [10-3-2565] [40 view]
      สัญญาจ้างก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง ชม.ถ ๑๐๑-๐๐๑๑ บ้านกองแขกเหนือ-บ้านอมลาน (หจก.สุริยะชัย ก่อสร้าง)  [17-2-2565] [80 view]
      สัญญาจ้างก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง ชม.ถ ๑๐๑-๐๐๓๘ น้ำตกแม่คงคา (หจก. จันทร์โสภา)  [15-2-2565] [79 view]
   

Untitled Document

      เปิดเผยราคาจ้างก่อสร้างคลองส่งน้ำฝายแม่โม่งหลวง หมู่ที่ ๙ บ้านผาผึ้ง องค์การบริหารส่วนตำบลกองแขก อำเภอแมแ่จ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  [18-7-2565] [16 view]
      เปิดเผยราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน บ้านโม่งหลวง หมู่ที่ ๖ องค์การบริหารส่วนตำบลกองแขก อำเภอแมแ่จ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding))  [18-7-2565] [14 view]
      เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง ชม.ถ.๑๐๑ - ๐๐๓๘ น้ำตกแม่คงคา (วิธีคัดเลือก)  [10-1-2565] [35 view]
      เปิดเผยราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง ชม.ถ.๑๐๑ -๐๐๑๑ บ้านกองแขกเหนือ-บ้านอมลาน (วิธีคัดเลือก)  [10-1-2565] [33 view]
      เปิดเผยราคากลางก่อสร้างพนังกันดินพร้อมบันไดที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลกองแขกด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding  [5-1-2564] [111 view]
   

Untitled Document

      ประกาศ การกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี 2565 และสมัยประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของปี 2566  [14-1-2565] [89 view]
      ประกาศ การมอบอำนาจนายกให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกองแขก  [11-1-2565] [99 view]
      คำแถลงนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกองแขก  [7-1-2565] [94 view]
       ประกาศรายงานการประชุมสภา ครั้งแรก  [7-1-2565] [90 view]
      คำสั่ง แต่งตั้งรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกองแขก  [30-12-2564] [92 view]
      ประกาศ เชิญชวนเข้ารับฟังการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1  [30-12-2564] [94 view]
      คำสั่ง แต่งตั้งเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกองแขก  [29-12-2564] [92 view]
      คำสั่ง แต่งแตั้งรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกองแข  [29-12-2564] [72 view]
      คำสั่ง แต่งตั้งประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกองแขก  [27-12-2564] [101 view]
      ประกาศ แต่งตั้งเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกองแขก  [27-12-2564] [98 view]
      ประกาศ การรักษาความสงบเรียบร้อยในการประชุมสภา  [27-12-2564] [92 view]
      ประกาศ กำหนดสมัยประชุมสภา สมัยแรก ประจำปี 2565  [27-12-2564] [91 view]
      ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภา และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล  [21-12-2564] [89 view]
      ประกาศรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ปี 2564  [6-5-2564] [101 view]
      ประกาศเชิญชวนรับฟังการประชุมสภา สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ปี 2564  [26-4-2564] [99 view]
   

กิจกรรม

ดาวน์โหลดแบบคำร้อง
- ยังไม่มีแบบคำร้อง-
เอกสารดาวน์โหลดฟรี
ลิ้งค์หน่วยงานราชการอื่น
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
จังหวัดเชียงใหม่
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
สำนักงาน ปปช.
ศูนย์ปรองดองสมานฉันท์
ระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สำนักจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่
ปลัด อบต.กองแขก
การบริการประชาชน
ศูนย์บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (OSS)
ขอรับบริการสาธารณะ เช่น แจ้งไฟกิ่งเสีย ทางชำรุด ขอรับบริการต่างๆ สามารถติดตามผลการดำเนินการได้ด้วยตนเองทางออนไลน์
[[ คลิ้ก หรือ แสกน ]]

คู่มือประชาชน
FB อบต.กองแขก
เบอร์โทรสำนักงาน

053-106-067จำนวนผู้เข้าชม
วันนี้
9
เมื่อวานนี้
11
เดือนนี้
372
เดือนที่แล้ว
3,381
ปีนี้
24,634
ปีที่แล้ว
20,395