หน้าหลัก
ติดต่อ อบต.กองแขก โทร.053-106067 มือถือ 081-9507309 อีเมล์ kongkhak@gmail.com Facebook: https://www.facebook.com/kongkhaklocal
ข่าวประชาสัมพันธ์
   

Untitled Document

      การตรวจรับพัสดุงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ทางบนบ้าน (กองหน้อย) เริ่มจากหน้าบ้านนายประดิษฐ์ กรรณิเกษ – สุดซอยถนนใหญ่และจุดเชื่อมต่อ บ้านใหม่ – ทางเข้าไร่หัวยปู่ซิว หมู่ที่ ๑๑  [4-7-2565] [1 view]
      ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  [27-6-2565] [2 view]
      การตรวจรับพัสดุงานจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนายางดิน  [20-6-2565] [6 view]
      ข้อมูลลานกีฬา องค์การบริหารส่วนตำบลกองแขก  [20-6-2565] [5 view]
      ข้อมูลลานกีฬาที่สามารถเล่นในเวลากลางคืน  [20-6-2565] [3 view]
      โครงการต่อต้านการทุจริต คอรัปชั่นการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565  [17-6-2565] [6 view]
      การตรวจรับพัสดุงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายทางชม.ถ. ๑๐๑-๐๐๓๕ บ้านผาผึ้ง-บ้านป่ากล้วย หมู่ที่ ๙  [13-6-2565] [8 view]
      การตรวจรับพัสดุงานจ้างโครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำพร้อมระบบประปาหมู่บ้าน บ้านอมลาน (อมลานใน) หมู่ที่ ๕  [13-6-2565] [9 view]
      โครงการส่งเสริมหลัก 5 อ ประจำปี 2565  [9-6-2565] [6 view]
      สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๕  [8-6-2565] [15 view]
      คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลกองแขกเรื่องการมอบหมายงานขององค์การบริหารส่วนตำบลกองแขก  [7-6-2565] [14 view]
      คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลกองแขก เรื่องการมอบหมายงานภายในสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกองแขก  [7-6-2565] [13 view]
      คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลกองแขก เรื่องการมอบหมายงานภายในกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลกองแขก  [7-6-2565] [16 view]
      คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลกองแขก เรื่องการมอบหมายงานภายในกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลกองแขก  [7-6-2565] [12 view]
      คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลกองแขก เรื่องการมอบหมายงานภายในกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลกองแขก  [7-6-2565] [14 view]
   

Untitled Document

      การตรวจรับพัสดุงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ทางบนบ้าน (กองหน้อย) เริ่มจากหน้าบ้านนายประดิษฐ์ กรรณิเกษ – สุดซอยถนนใหญ่และจุดเชื่อมต่อ บ้านใหม่ – ทางเข้าไร่หัวยปู่ซิว หมู่ที่ ๑๑  [4-7-2565] [1 view]
      การตรวจรับพัสดุงานจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนายางดิน  [20-6-2565] [6 view]
      การตรวจรับพัสดุงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายทางชม.ถ. ๑๐๑-๐๐๓๕ บ้านผาผึ้ง-บ้านป่ากล้วย หมู่ที่ ๙  [13-6-2565] [8 view]
      การตรวจรับพัสดุงานจ้างโครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำพร้อมระบบประปาหมู่บ้าน บ้านอมลาน (อมลานใน) หมู่ที่ ๕  [13-6-2565] [9 view]
      ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๒ (เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕)  [18-4-2565] [29 view]
      สัญญาจ้างก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากไร่นายมิมู-ไร่นายบุญศรี (ป่าเลา) หมูี่ที่ ๒ (ชัชนันท์ ก่อสร้าง)  [10-3-2565] [26 view]
      สัญญาจ้างก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง ชม.ถ ๑๐๑-๐๐๑๑ บ้านกองแขกเหนือ-บ้านอมลาน หมู่ที่ ๑๐(ชัชนันท์ ก่อสร้าง)  [10-3-2565] [26 view]
      สัญญาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านายางดิน (เข็มทอง ก่อสร้าง)  [10-3-2565] [25 view]
      สัญญาจ้างก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง ชม.ถ ๑๐๑-๐๐๑๑ บ้านกองแขกเหนือ-บ้านอมลาน (หจก.สุริยะชัย ก่อสร้าง)  [17-2-2565] [67 view]
      สัญญาจ้างก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง ชม.ถ ๑๐๑-๐๐๓๘ น้ำตกแม่คงคา (หจก. จันทร์โสภา)  [15-2-2565] [63 view]
      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง ชม.ถ.๑๐๑-๐๐๑๑ บ้านกองแขกเหนือ-บ้านอมลาน  [24-1-2565] [76 view]
      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง ชม.ถ.๑๐๑-๐๐๓๘ น้ำตกแม่คงคา  [24-1-2565] [70 view]
      ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๑ (เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔)  [7-1-2565] [85 view]
      การตรวจรับพัสดุงานจ้างโครงการก่อสร้างระบบเสียงตามสายบ้านโหล่งปง หมู่ที่ ๔  [22-12-2564] [90 view]
      การตรวจรับพัสดุงานจ้างโครงการก่อสร้างระบบเสียงตามสายบ้านกองแขกหนือ หมู่ที่ ๗  [22-12-2564] [85 view]
   

Untitled Document

      เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง ชม.ถ.๑๐๑ - ๐๐๓๘ น้ำตกแม่คงคา (วิธีคัดเลือก)  [10-1-2565] [23 view]
      เปิดเผยราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง ชม.ถ.๑๐๑ -๐๐๑๑ บ้านกองแขกเหนือ-บ้านอมลาน (วิธีคัดเลือก)  [10-1-2565] [22 view]
      เปิดเผยราคากลางก่อสร้างพนังกันดินพร้อมบันไดที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลกองแขกด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding  [5-1-2564] [96 view]
   

Untitled Document

      ประกาศ การกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี 2565 และสมัยประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของปี 2566  [14-1-2565] [77 view]
      ประกาศ การมอบอำนาจนายกให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกองแขก  [11-1-2565] [84 view]
      คำแถลงนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกองแขก  [7-1-2565] [80 view]
       ประกาศรายงานการประชุมสภา ครั้งแรก  [7-1-2565] [76 view]
      คำสั่ง แต่งตั้งรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกองแขก  [30-12-2564] [79 view]
      ประกาศ เชิญชวนเข้ารับฟังการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1  [30-12-2564] [80 view]
      คำสั่ง แต่งตั้งเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกองแขก  [29-12-2564] [80 view]
      คำสั่ง แต่งแตั้งรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกองแข  [29-12-2564] [61 view]
      คำสั่ง แต่งตั้งประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกองแขก  [27-12-2564] [86 view]
      ประกาศ แต่งตั้งเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกองแขก  [27-12-2564] [82 view]
      ประกาศ การรักษาความสงบเรียบร้อยในการประชุมสภา  [27-12-2564] [77 view]
      ประกาศ กำหนดสมัยประชุมสภา สมัยแรก ประจำปี 2565  [27-12-2564] [77 view]
      ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภา และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล  [21-12-2564] [76 view]
      ประกาศรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ปี 2564  [6-5-2564] [87 view]
      ประกาศเชิญชวนรับฟังการประชุมสภา สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ปี 2564  [26-4-2564] [82 view]
   

กิจกรรม

ดาวน์โหลดแบบคำร้อง
- ยังไม่มีแบบคำร้อง-
เอกสารดาวน์โหลดฟรี
ลิ้งค์หน่วยงานราชการอื่น
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
จังหวัดเชียงใหม่
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
สำนักงาน ปปช.
ศูนย์ปรองดองสมานฉันท์
ระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สำนักจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่
ปลัด อบต.กองแขก
การบริการประชาชน
ศูนย์บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (OSS)
ขอรับบริการสาธารณะ เช่น แจ้งไฟกิ่งเสีย ทางชำรุด ขอรับบริการต่างๆ สามารถติดตามผลการดำเนินการได้ด้วยตนเองทางออนไลน์
[[ คลิ้ก หรือ แสกน ]]

คู่มือประชาชน
FB อบต.กองแขก
เบอร์โทรสำนักงาน

053-106-067จำนวนผู้เข้าชม
วันนี้
3
เมื่อวานนี้
539
เดือนนี้
705
เดือนที่แล้ว
3,260
ปีนี้
21,586
ปีที่แล้ว
20,395