หน้าหลัก
ติดต่อ อบต.กองแขก โทร.053-106067 มือถือ 081-9507309 อีเมล์ kongkhak@gmail.com Facebook: https://www.facebook.com/kongkhaklocal
ข่าวประชาสัมพันธ์
   

Untitled Document

      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง ชม.ถ.๑๐๑-๐๐๑๑ บ้านกองแขกเหนือ-บ้านอมลาน  [24-1-2565] [5 view]
      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง ชม.ถ.๑๐๑-๐๐๓๘ น้ำตกแม่คงคา  [24-1-2565] [2 view]
      ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปี 2565  [18-1-2565] [8 view]
      รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ ประจำปี 2564  [18-1-2565] [6 view]
      ประกาศ การกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี 2565 และสมัยประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของปี 2566  [14-1-2565] [5 view]
      ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทาง ชม.ถ๑๐๑-๐๐๓๘ น้ำตกแม่คงคา  [13-1-2565] [11 view]
      ราคากลางก่อสร้างถนน คสล.สายทาง ชม.ถ.๑๐๑-๐๐๑๑ บ้านกองแขกเหนือ-บ้านอมลาน  [13-1-2565] [13 view]
      รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2564  [11-1-2565] [10 view]
      รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2564  [11-1-2565] [8 view]
      ประกาศ การมอบอำนาจนายกให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกองแขก  [11-1-2565] [10 view]
      รายงานสถิติการให้บริการของจำนวนผู้มารับบริการ อบต.กองแขก ไตรมาส ที่ 1 ประจำปี 2565  [10-1-2565] [9 view]
      ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๑ (เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔)  [7-1-2565] [13 view]
      คำแถลงนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกองแขก  [7-1-2565] [9 view]
      คำแถลงนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกองแขก  [7-1-2565] [9 view]
       ประกาศรายงานการประชุมสภา ครั้งแรก  [7-1-2565] [9 view]
   

Untitled Document

      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง ชม.ถ.๑๐๑-๐๐๑๑ บ้านกองแขกเหนือ-บ้านอมลาน  [24-1-2565] [5 view]
      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง ชม.ถ.๑๐๑-๐๐๓๘ น้ำตกแม่คงคา  [24-1-2565] [2 view]
      ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๑ (เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔)  [7-1-2565] [13 view]
      การตรวจรับพัสดุงานจ้างโครงการก่อสร้างระบบเสียงตามสายบ้านโหล่งปง หมู่ที่ ๔  [22-12-2564] [13 view]
      การตรวจรับพัสดุงานจ้างโครงการก่อสร้างระบบเสียงตามสายบ้านกองแขกหนือ หมู่ที่ ๗  [22-12-2564] [13 view]
      การตรวจรับพัสดุงานจ้างโครงการก่อสร้างระบบเสียงตามสายบ้านอมเม็ง หมู่ที่ ๘  [22-12-2564] [13 view]
      ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  [22-12-2564] [14 view]
      ประกาศขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพและไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จำนวน ๒๐ รายการ   [29-10-2564] [15 view]
      การตรวจรับพัสดุงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ทุ่งฝายท่า) หมู่ที่ ๑๑  [19-10-2564] [17 view]
      การตรวจรับพัสดุงานจ้างโครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านอมเม็ง หมู่ที่ ๘  [19-10-2564] [15 view]
      ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๔ (เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ถึง เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔)  [1-10-2564] [15 view]
      การตรวจรับพัสดุงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายห้วยอมขูด บ้านอมขูด หมู่ ๑  [24-8-2564] [14 view]
      การตรวจรับพัสดุงานจ้างโครงการปรับปรุงถนนรอบหมู่บ้าน ซอย ๓-๔ บ้านหัวดอย หมู่ที่ ๓  [24-8-2564] [14 view]
      ประกาศรายชื่อผู้ประกอบการที่ทำสัญญาจัดซื้อจัดจ้างกับองค์การบริหารส่วนตำบลกองแขก  [7-7-2564] [17 view]
      ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๓ (เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔)  [2-7-2564] [17 view]
   

Untitled Document

      เปิดเผยราคากลางก่อสร้างพนังกันดินพร้อมบันไดที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลกองแขกด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding  [5-1-2564] [17 view]
   

Untitled Document

      ประกาศ การกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี 2565 และสมัยประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของปี 2566  [14-1-2565] [5 view]
      ประกาศ การมอบอำนาจนายกให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกองแขก  [11-1-2565] [10 view]
      คำแถลงนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกองแขก  [7-1-2565] [9 view]
       ประกาศรายงานการประชุมสภา ครั้งแรก  [7-1-2565] [9 view]
      คำสั่ง แต่งตั้งรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกองแขก  [30-12-2564] [10 view]
      ประกาศ เชิญชวนเข้ารับฟังการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1  [30-12-2564] [9 view]
      คำสั่ง แต่งตั้งรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกองแขก  [29-12-2564] [7 view]
      คำสั่ง แต่งตั้งเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกองแขก  [29-12-2564] [9 view]
      คำสั่ง แต่งตั้งประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกองแขก  [27-12-2564] [9 view]
      คำสั่ง แต่งตั้งเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกองแขก  [27-12-2564] [9 view]
      ประกาศ การรักษาความสงบเรียบร้อยในการประชุมสภา  [27-12-2564] [8 view]
      ประกาศ กำหนดสมัยประชุมสภา สมัยแรก ประจำปี 2565  [27-12-2564] [10 view]
      ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภา และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล  [21-12-2564] [10 view]
      ประกาศรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ปี 2564  [6-5-2564] [15 view]
      ประกาศเชิญชวนรับฟังการประชุมสภา สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ปี 2564  [26-4-2564] [11 view]
   

กิจกรรม

ดาวน์โหลดแบบคำร้อง
- ยังไม่มีแบบคำร้อง-
เอกสารดาวน์โหลดฟรี
ลิ้งค์หน่วยงานราชการอื่น
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
จังหวัดเชียงใหม่
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
สำนักงาน ปปช.
ศูนย์ปรองดองสมานฉันท์
ระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สำนักจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่
ปลัด อบต.กองแขก
การบริการประชาชน
ศูนย์บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (OSS)
ขอรับบริการสาธารณะ เช่น แจ้งไฟกิ่งเสีย ทางชำรุด ขอรับบริการต่างๆ สามารถติดตามผลการดำเนินการได้ด้วยตนเองทางออนไลน์
[[ คลิ้ก หรือ แสกน ]]

คู่มือประชาชน
FB อบต.กองแขก
เบอร์โทรสำนักงาน

053-106-067จำนวนผู้เข้าชม
วันนี้
1
เมื่อวานนี้
23
เดือนนี้
2,518
เดือนที่แล้ว
297
ปีนี้
2,518
ปีที่แล้ว
20,395