หน้าหลัก
ติดต่อ อบต.กองแขก โทร.053-106067 มือถือ 081-9507309 อีเมล์ kongkhak@gmail.com Facebook: https://www.facebook.com/kongkhaklocal
ข่าวประชาสัมพันธ์
   

Untitled Document

      สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๕  [9-5-2565] [9 view]
      การตรวจรับพัสดุงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก จากไร่นายมิมู - ไร่นายบุญศรี (ป่าเลา )หมู่ที่ ๒  [6-5-2565] [9 view]
      การตรวจรับพัสดุงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง ชม.ถ. ๑๐๑-๐๑๑ บ้านกองแขกเหนือ-บ้านอมลาน หมู่ที่ ๑๐  [6-5-2565] [6 view]
      ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒  [26-4-2565] [13 view]
      รายงานทางการเงินประจำเดือนมีนาคม 2565  [18-4-2565] [11 view]
      รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม เดือนมีนาคม 2565  [18-4-2565] [12 view]
      ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๒ (เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕)  [18-4-2565] [12 view]
      ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกองแขก เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ  [12-4-2565] [18 view]
      สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๕  [12-4-2565] [13 view]
      รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2565  [8-4-2565] [21 view]
      รายงานสถิติการให้บริการของจำนวนผู้มารับบริการ อบต.กองแขก ไตรมาส ที่ 2 ประจำปี 2565  [8-4-2565] [17 view]
      ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกองแขก เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร เพื่อเข้ารับการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) (สอบสัมภาษณ์) ในการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ และกำหน  [5-4-2565] [22 view]
      ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปี 2565 ครื่งปีแรก  [1-4-2565] [20 view]
      การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2565 (รอบ 6 เดือน)  [1-4-2565] [30 view]
      รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2565 รอบ 6 เดือน  [1-4-2565] [17 view]
   

Untitled Document

      ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๒ (เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕)  [18-4-2565] [12 view]
      สัญญาจ้างก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากไร่นายมิมู-ไร่นายบุญศรี (ป่าเลา) หมูี่ที่ ๒ (ชัชนันท์ ก่อสร้าง)  [10-3-2565] [9 view]
      สัญญาจ้างก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง ชม.ถ ๑๐๑-๐๐๑๑ บ้านกองแขกเหนือ-บ้านอมลาน หมู่ที่ ๑๐(ชัชนันท์ ก่อสร้าง)  [10-3-2565] [8 view]
      สัญญาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านายางดิน (เข็มทอง ก่อสร้าง)  [10-3-2565] [9 view]
      สัญญาจ้างก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง ชม.ถ ๑๐๑-๐๐๑๑ บ้านกองแขกเหนือ-บ้านอมลาน (หจก.สุริยะชัย ก่อสร้าง)  [17-2-2565] [46 view]
      สัญญาจ้างก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง ชม.ถ ๑๐๑-๐๐๓๘ น้ำตกแม่คงคา (หจก. จันทร์โสภา)  [15-2-2565] [46 view]
      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง ชม.ถ.๑๐๑-๐๐๑๑ บ้านกองแขกเหนือ-บ้านอมลาน  [24-1-2565] [60 view]
      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง ชม.ถ.๑๐๑-๐๐๓๘ น้ำตกแม่คงคา  [24-1-2565] [56 view]
      ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๑ (เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔)  [7-1-2565] [68 view]
      การตรวจรับพัสดุงานจ้างโครงการก่อสร้างระบบเสียงตามสายบ้านโหล่งปง หมู่ที่ ๔  [22-12-2564] [71 view]
      การตรวจรับพัสดุงานจ้างโครงการก่อสร้างระบบเสียงตามสายบ้านกองแขกหนือ หมู่ที่ ๗  [22-12-2564] [65 view]
      การตรวจรับพัสดุงานจ้างโครงการก่อสร้างระบบเสียงตามสายบ้านอมเม็ง หมู่ที่ ๘  [22-12-2564] [69 view]
      ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  [22-12-2564] [70 view]
      ประกาศขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพและไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จำนวน ๒๐ รายการ   [29-10-2564] [69 view]
      การตรวจรับพัสดุงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ทุ่งฝายท่า) หมู่ที่ ๑๑  [19-10-2564] [69 view]
   

Untitled Document

      เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง ชม.ถ.๑๐๑ - ๐๐๓๘ น้ำตกแม่คงคา (วิธีคัดเลือก)  [10-1-2565] [6 view]
      เปิดเผยราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง ชม.ถ.๑๐๑ -๐๐๑๑ บ้านกองแขกเหนือ-บ้านอมลาน (วิธีคัดเลือก)  [10-1-2565] [5 view]
      เปิดเผยราคากลางก่อสร้างพนังกันดินพร้อมบันไดที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลกองแขกด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding  [5-1-2564] [77 view]
   

Untitled Document

      ประกาศ การกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี 2565 และสมัยประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของปี 2566  [14-1-2565] [62 view]
      ประกาศ การมอบอำนาจนายกให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกองแขก  [11-1-2565] [67 view]
      คำแถลงนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกองแขก  [7-1-2565] [63 view]
       ประกาศรายงานการประชุมสภา ครั้งแรก  [7-1-2565] [60 view]
      คำสั่ง แต่งตั้งรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกองแขก  [30-12-2564] [63 view]
      ประกาศ เชิญชวนเข้ารับฟังการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1  [30-12-2564] [64 view]
      คำสั่ง แต่งตั้งเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกองแขก  [29-12-2564] [63 view]
      คำสั่ง แต่งแตั้งรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกองแข  [29-12-2564] [48 view]
      คำสั่ง แต่งตั้งประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกองแขก  [27-12-2564] [67 view]
      ประกาศ แต่งตั้งเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกองแขก  [27-12-2564] [65 view]
      ประกาศ การรักษาความสงบเรียบร้อยในการประชุมสภา  [27-12-2564] [63 view]
      ประกาศ กำหนดสมัยประชุมสภา สมัยแรก ประจำปี 2565  [27-12-2564] [62 view]
      ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภา และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล  [21-12-2564] [60 view]
      ประกาศรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ปี 2564  [6-5-2564] [69 view]
      ประกาศเชิญชวนรับฟังการประชุมสภา สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ปี 2564  [26-4-2564] [65 view]
   

กิจกรรม

ดาวน์โหลดแบบคำร้อง
- ยังไม่มีแบบคำร้อง-
เอกสารดาวน์โหลดฟรี
ลิ้งค์หน่วยงานราชการอื่น
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
จังหวัดเชียงใหม่
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
สำนักงาน ปปช.
ศูนย์ปรองดองสมานฉันท์
ระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สำนักจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่
ปลัด อบต.กองแขก
การบริการประชาชน
ศูนย์บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (OSS)
ขอรับบริการสาธารณะ เช่น แจ้งไฟกิ่งเสีย ทางชำรุด ขอรับบริการต่างๆ สามารถติดตามผลการดำเนินการได้ด้วยตนเองทางออนไลน์
[[ คลิ้ก หรือ แสกน ]]

คู่มือประชาชน
FB อบต.กองแขก
เบอร์โทรสำนักงาน

053-106-067จำนวนผู้เข้าชม
วันนี้
63
เมื่อวานนี้
251
เดือนนี้
1,576
เดือนที่แล้ว
3,482
ปีนี้
16,543
ปีที่แล้ว
20,395