หน้าหลัก
ติดต่อ อบต.กองแขก โทร.053-106067 มือถือ 081-9507309 อีเมล์ kongkhak@gmail.com Facebook: https://www.facebook.com/kongkhaklocal

���������������������������������������������������������������������

ความหมายของตราสัญลักษณ์องค์การบริหารส่วนตำบลกองแขก อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ แสดงถึง "น้ำพุร้อนเทพพนม" ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของตำบลกองแขก