หน้าหลัก
ติดต่อ อบต.กองแขก โทร.053-106067 มือถือ 081-9507309 อีเมล์ kongkhak@gmail.com Facebook: https://www.facebook.com/kongkhaklocal

������������������������������������

อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล

ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗

แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๗ พ.ศ. ๒๕๖๒

---------------------

                 มาตรา ๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลลมีอำนาจหน้าที่ในการพัฒนาตำบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม

                 มาตรา ๖๗ ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนตำบล มีหน้าที่ต้องทำในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ดังต่อไปนี้

                 (๑) จัดให้มีและบำรุงรักษาทางน้ำและทางบก

                 (๒) รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งกําจัดมูลฝอย

และสิ่งปฏิกูล

                 (๓) ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ

                 (๔) ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

                 (๕) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

                 (๖) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ

                 (๗) คุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

                 (๘) บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น

                 (๙) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให้ตามความจําเป็นและสมควร

                 มาตรา ๖๘ ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนตำบลอาจจัดทำกิจการในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ดังต่อไปนี้

                 (๑) ให้มีน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร

                 (๒) ให้มีและบํารุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น

                 (๓) ให้มีและบำรุงรักษาทางระบายน้ำ

                 (๔) ให้มีและบํารุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ

                 (๕) ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ์

                 (๖) ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว

                 (๗) บํารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร

                 (๘) การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน

                 (๙) หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบล

                 (๑๐) ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม

                 (๑๑) กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์

                 (๑๒) การท่องเที่ยว

                 (๑๓) การผังเมือง