หน้าหลัก
ติดต่อ อบต.กองแขก โทร.053-106067 มือถือ 081-9507309 อีเมล์ kongkhak@gmail.com Facebook: https://www.facebook.com/kongkhaklocal

���������������������������������������

1. จำนวนครัวเรือนทั้งหมด  2,309 ครัวเรือน
2. จำนวนประชากรทั้งหมด 6,584 คน    
 
  - เพศชาย 3,303 คน
 
  - เพศหญิง 3,281 คน
สภาพชุมชน ประกอบด้วย 3 ชนเผ่า ได้แก่ ชาวไทยพื้นเมือง ชาวไทยภูเขาเผ่ากะเหรี่ยง และชาวไทยภูเขาเผ่าม้ง