หน้าหลัก
ติดต่อ อบต.กองแขก โทร.053-106067 มือถือ 081-9507309 อีเมล์ kongkhak@gmail.com Facebook: https://www.facebook.com/kongkhaklocal

������������������������������������������������

แผนที่ตำบลกองแขก

 

แผนที่อบต.กองแขก

 

อาณาเขตติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบลกองแขก มีเนื้อที่ทั้งหมด จำนวน 280.282 ตารางกิโลเมตรหรือ จำนวน 175,176.25 ไร่

ทิศเหนือ ติดต่อกับตำบลบ้านทับและตำบลท่าผา อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
ทิศตะวันออก ติดต่อตำบลบ้านหลวง ตำบลดอยแก้ว และตำบลบ้านแปะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
ทิศใต้ ติดต่อตำบลหางดง ตำบลบ่อหลวง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่
ทิศตะวันตก ติดต่อตำบลบ้านทับ อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่