หน้าหลัก
ติดต่อ อบต.กองแขก โทร.053-106067 มือถือ 081-9507309 อีเมล์ kongkhak@gmail.com Facebook: https://www.facebook.com/kongkhaklocal

���������������������������������

ชื่อ-นามสกุล :  นายสิทธิชัย โรจนศิลปชัย
ตำแหน่ง :  ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ
เบอร์โทรศัพท์ :  0871878758
อีเมล :  Jakkman2006@hotmail.com

        

ชื่อ-นามสกุล :  นางสาวจุฑามาศ ทะนุชิต
ตำแหน่ง :  นักวิชาการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ :  092-6291799
อีเมล :  Juthamas280@gmail.com

ชื่อ-นามสกุล :  นางเสาวลักษณ์ คำเมือง
ตำแหน่ง :  ผู้ช่วยนักวิชการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ :  0857242009
อีเมล :  Jeab-aj@hotmail.com

ชื่อ-นามสกุล :  นางสาวศรีออน ทองกวาวพนา
ตำแหน่ง :  ครู คศ.1 ประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผาผึ้ง
เบอร์โทรศัพท์ :  0895556564
อีเมล :  ไม่ระบุ

ชื่อ-นามสกุล :  นางวรรณา สมนวล
ตำแหน่ง :  ครู คศ.1 ประจำครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
เบอร์โทรศัพท์ :  0871871295
อีเมล :  ไม่ระบุ

ชื่อ-นามสกุล :  นางสุพิศ จินาตอง
ตำแหน่ง :  ครู คศ.1 ประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านอมขูด
เบอร์โทรศัพท์ :  0821911670
อีเมล :  ไม่ระบุ

ชื่อ-นามสกุล :  นางอุสา สอนพรม
ตำแหน่ง :  ครู คศ.1 ประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนายางดิน
เบอร์โทรศัพท์ :  0813663676
อีเมล :  ไม่ระบุ

ชื่อ-นามสกุล :  นางสาวภัทรสุดา ลาภขันเพชร
ตำแหน่ง :  ครู คศ.1 ประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่หลุ
เบอร์โทรศัพท์ :  0861146579
อีเมล :  ไม่ระบุ

ชื่อ-นามสกุล :  นางสาวสุภาณี ทาวดี
ตำแหน่ง :  ครู คศ.1 ประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านอมเม็ง
เบอร์โทรศัพท์ :  0871738259
อีเมล :  ไม่ระบุ

ชื่อ-นามสกุล :  นางสาวมาลี ขยันการ
ตำแหน่ง :  ครู คศ.1 ประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกองแขกเหนือ
เบอร์โทรศัพท์ :  0836147668
อีเมล :  Malee-ka@hotmail.com