หน้าหลัก
ติดต่อ อบต.กองแขก โทร.053-106067 มือถือ 081-9507309 อีเมล์ kongkhak@gmail.com Facebook: https://www.facebook.com/kongkhaklocal

���������������������

ชื่อ-นามสกุล :  นางสาวสุดารัตน์ กันทะวงศ์
ตำแหน่ง :  ผู้อำนวยการกองคลัง
เบอร์โทรศัพท์ :  0871801465
อีเมล :  sudarutpop@hotmail.com

ชื่อ-นามสกุล :  นางนฐวรรณ มินธง
ตำแหน่ง :  นักวิชาการพัสดุ ชำนาญการ
เบอร์โทรศัพท์ :  0861821277
อีเมล :  Natawan010_gol@hotmail.com

ชื่อ-นามสกุล :  นางสาวเทวิกา วงศ์ซื่อ
ตำแหน่ง :  นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ
เบอร์โทรศัพท์ :  0866564862
อีเมล :  tewika_ka_pooh@hotmail.com