หน้าหลัก
ติดต่อ อบต.กองแขก โทร.053-106067 มือถือ 081-9507309 อีเมล์ kongkhak@gmail.com Facebook: https://www.facebook.com/kongkhaklocal

���������������������������

ชื่อ-นามสกุล :  นายสันติ โยรภัตร
ตำแหน่ง :  หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
เบอร์โทรศัพท์ :  0844821699
อีเมล :  Nuy_mj@hotmail.com

 

ชื่อ-นามสกุล :  นางสาวจีรวรรณ อภิบาลวนา
ตำแหน่ง :  นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ
เบอร์โทรศัพท์ :  0817964544
อีเมล :  Jeeraapi@hotmail.com

ชื่อ-นามสกุล :  นางสาวมลิวัลย์ จันทร์มูล
ตำแหน่ง :  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ
เบอร์โทรศัพท์ :  0932391316
อีเมล : Gain_23_gaini@hotmail.com

ชื่อ-นามสกุล :  นายเชิดพงษ์ จินาตอง
ตำแหน่ง :  นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ
เบอร์โทรศัพท์ :  0857171640
อีเมล :  Ole2526_jina@hotmail.com

ชื่อ-นามสกุล :  นางสาวเกษศิรินทร์ มุนิลทร
ตำแหน่ง :  นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
เบอร์โทรศัพท์ :  0817643361
อีเมล :   ketsirin.oilly@gmail.com

ชื่อ-นามสกุล :  นายจิณห์ จีนบุญ
ตำแหน่ง :  ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร
เบอร์โทรศัพท์ :  0811621021
อีเมล :  Baboo_034@hotmail.com

ชื่อ-นามสกุล :  นายจิระยุทธ อุราหาญ
ตำแหน่ง :  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
เบอร์โทรศัพท์ :  089-5534449
อีเมล :  kongkhak@gmail.com

 

 

ชื่อ-นามสกุล :  นางสาวขวัญใจ โมตาลี
ตำแหน่ง :  คนสวน
เบอร์โทรศัพท์ :  0871915640
อีเมล :  Bat.boonsoom@gmail.com

ชื่อ-นามสกุล :  นางสาวอรอุมา เรืองรักแม่หลุ
ตำแหน่ง :  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข
เบอร์โทรศัพท์ :  0966585090
อีเมล :   Ouma2533@gmail.com