หน้าหลัก
ติดต่อ อบต.กองแขก โทร.053-106067 มือถือ 081-9507309 อีเมล์ kongkhak@gmail.com Facebook: https://www.facebook.com/kongkhaklocal

���������������������������������������������������

ชื่อ-นามสกุล :  นายละมุล แสงจันทร์
ตำแหน่ง :  ปลัด อบต.กองแขก
เบอร์โทรศัพท์ :  08-1746-5444
อีเมล :  kongkhak@gmail.com

ชื่อ-นามสกุล :  นางสาวณิชาภัทร ศรีโสดา
ตำแหน่ง :  รองปลัด อบต.กองแขก
เบอร์โทรศัพท์ :  089-558-9429
อีเมล :  nicha_c_r@hotmail.com 

ชื่อ-นามสกุล :  นายสันติ โยรภัตร
ตำแหน่ง : 

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ รักษาราชการแทน  หัวหน้าสำนักปลัด

เบอร์โทรศัพท์ :  0871801465
อีเมล :  sudarutpop@hotmail.com

ชื่อ-นามสกุล :  นางสาวสุดารัตน์ กันทะวงศ์
ตำแหน่ง :  ผู้อำนวยการกองคลัง
เบอร์โทรศัพท์ :  0871801465
อีเมล :  sudarutpop@hotmail.com

ชื่อ-นามสกุล :  นายพัฒนพงศ์ พาระพัฒน์
ตำแหน่ง :  ผู้อำนวยการกองช่าง
เบอร์โทรศัพท์ :  0931377721
อีเมล :  Parapat2009@hotmail.com

 

ชื่อ-นามสกุล :  นายสิทธิชัย โรจนศิลปชัย
ตำแหน่ง :  ผู้อำนวยการกองศึกษาฯ
เบอร์โทรศัพท์ :  0871878758
อีเมล :  Jakkman2006@hotma