หน้าหลัก
ติดต่อ อบต.กองแขก โทร.053-106067 มือถือ 081-9507309 อีเมล์ kongkhak@gmail.com Facebook: https://www.facebook.com/kongkhaklocal

���������������������������������������������

ชื่อ-นามสกุล :  นายพิทักษ์ แจวจันทึก
ตำแหน่ง :  ประธานสภา อบต.กองแขก
เบอร์โทรศัพท์ :  081-2892181/094-6402775
อีเมล :  kongkhak@gmail.com

ชื่อ-นามสกุล :  นายอนุเทพ โอบอ้อม
ตำแหน่ง :  รองประธานสภา อบต.กองแขก
เบอร์โทรศัพท์ :  097-1635763
อีเมล :  kongkhak@gmail.com

ชื่อ-นามสกุล :  นายสมจิตร์ ทิพย์แก้ว
ตำแหน่ง :  สมาชิกสภา อบต.หมู่ 1
เบอร์โทรศัพท์ :  062-1879899
อีเมล :  kongkhak@gmail.com

ชื่อ-นามสกุล :  นายเรวัตร กระจ่างโชคแก่น
ตำแหน่ง :  สมาชิกสภา อบต.หมู่ 4
เบอร์โทรศัพท์ :  083-3193980
อีเมล :  kongkhak@gmail.com
ชื่อ-นามสกุล :  นายจันทร์ทร สิริมงคลสวัสดิ์
ตำแหน่ง :  สมาชิกสภา อบต.หมู่ 5
เบอร์โทรศัพท์ :  063-1219479
อีเมล :  kongkhak@gmail.com
ชื่อ-นามสกุล :  นายสีทอง สิริมงคลสวัสดิ์
ตำแหน่ง :  สมาชิกสภา อบต.หมู่ 6
เบอร์โทรศัพท์ :  063-1219479
อีเมล :  kongkhak@gmail.com

ชื่อ-นามสกุล :  นายอินตา โมตาลี
ตำแหน่ง :  สมาชิกสภา อบต.หมู่ 7
เบอร์โทรศัพท์ :  093-2675061
อีเมล :  kongkhak@gmail.com

ชื่อ-นามสกุล :  นายศรีนวล อินทรัตน์
ตำแหน่ง :  สมาชิกสภา อบต.หมู่ 8
เบอร์โทรศัพท์ :  096-7372133
อีเมล :  kongkhak@gmail.com

ชื่อ-นามสกุล :  นายวุฒิพงษ์ จันทร์ย้อน
ตำแหน่ง :  สมาชิกสภา อบต.หมู่ 9
เบอร์โทรศัพท์ :  089-9558096
อีเมล :  kongkhak@gmail.com

ชื่อ-นามสกุล :  นายอินสอน ตระกูลมิตร
ตำแหน่ง :  สมาชิกสภา อบต.หมู่ 10
เบอร์โทรศัพท์ :  084-3718170
อีเมล :  kongkhak@gmail.com

 

 

ชื่อ-นามสกุล :  นายเกษม ธิการ
ตำแหน่ง :  สมาชิกสภา อบต.หมู่ 11
เบอร์โทรศัพท์ :  084-8109579
อีเมล :  kongkhak@gmail.com

 

ชื่อ-นามสกุล :  นายบุญสม อุดรบุญเขต
ตำแหน่ง :  สมาชิกสภา อบต.หมู่ 12
เบอร์โทรศัพท์ :  093-2946783
อีเมล :  kongkhak@gmail.com

 

 

 ชื่อ-นามสกุล : 

นายละมุล แสงจันทร์
ตำแหน่ง :  เลขานุการสภา อบต.กองแขก
เบอร์โทรศัพท์ :  08-1746-5444
อีเมล :  kongkhak@gmail.com