หน้าหลัก
ติดต่อ อบต.กองแขก โทร.053-106067 มือถือ 081-9507309 อีเมล์ kongkhak@gmail.com Facebook: https://www.facebook.com/kongkhaklocal

������������������������������������

ชื่อ-นามสกุล :  นายศรีวรรณ ปภัสสรวัฒนกุล
ตำแหน่ง :  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกองแขก
เบอร์โทรศัพท์ :  08-9525-9872
อีเมล :  Sriwanpapas@hotmail.com

ชื่อ-นามสกุล :  นายนันทพงศ์ โชคสุขทรัพย์สิน
ตำแหน่ง :  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกองแขก
เบอร์โทรศัพท์ :  061-4285232/083-4541151
อีเมล :  kongkhak@gmail.com

ชื่อ-นามสกุล :  นายปรีชา กรรณิกา
ตำแหน่ง :  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกองแขก
เบอร์โทรศัพท์ :  082-8937143
อีเมล :  kongkhak@gmail.com

ชื่อ-นามสกุล :  นายวิรัตน์ เจริญผล
ตำแหน่ง :  เลขานุการนายกกองค์การบริหารส่วนตำบลกองแขก
เบอร์โทรศัพท์ :  093-1847022
อีเมล :  kongkhak@gmail.com