หน้าหลัก
ติดต่อ อบต.กองแขก โทร.053-106067 มือถือ 081-9507309 อีเมล์ kongkhak@gmail.com Facebook: https://www.facebook.com/kongkhaklocal

���������������������������������������������������

        องค์การบริหารส่วนตำบลกองแขก ตั้งอยู่เลขที่ 137 หมู่ 7 ตำบลกองแขก อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ แยกการปกครองออกจากตำบลท่าผา ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของเขตอำเภอแม่แจ่ม ระยะทางจากตำบลกองแขกถึงตัวอำเภอแม่แจ่มประมาณ 12 กิโลเมตร คำว่า “กองแขก” มาจากกลุ่มคนจากต่างถิ่น เช่น จากอำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง กลุ่มคนจากจังหวัดลำพูน และหมู่บ้านอื่นๆ ได้อพยพมาอยู่รวมกันจนเป็นหมู่บ้านกองแขก อบต.กองแขก แบ่งการปกครองออกเป็น 12 หมู่บ้าน ประกอบไปด้วย
หมู่ที่ 1 บ้านอมขูด
หมู่ที่ 2 บ้านแม่หลุ
หมู่ที่ 3 บ้านหัวดอย
หมู่ที่ 4 บ้านม้งโหล่งปง
หมู่ที่ 5 บ้านอมลาน
หมู่ที่ 6 บ้านโม่งหลวง
หมู่ที่ 7 บ้านกองแขก
หมู่ที่ 8 บ้านอมเม็ง
หมู่ที่ 9 บ้านผาผึ้ง
หมู่ที่ 10 บ้านแม่คงคา
หมู่ที่ 11 บ้านกองแขกใต้
หมู่ที่ 12 บ้านนายางดิน