หน้าหลัก
ติดต่อ อบต.กองแขก โทร.053-106067 มือถือ 081-9507309 อีเมล์ kongkhak@gmail.com Facebook: https://www.facebook.com/kongkhaklocal

������������������������������������������������������������

สภาพสังคม

เป็นสังคมชนบท ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ มีบางส่วนนับถือศาสนาคริสต์ในพื้นที่ตำบลกองแขกมีวัดและสำนักสงฆ์ จำนวน 11 แห่ง มีโบสถ์ จำนวน 9 แห่ง
 

สถานศึกษา 

-โรงเรียนประถมศึกษา 5 แห่ง
-โรงเรียนขยายโอกาสมัธยมศึกษา 2 แห่ง
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 9  แห่ง   
 

ด้านการสาธารณสุข 

 สถานีอนามัยประจำตำบล / หมู่บ้าน จำนวน 2 แห่ง  
 

สภาพเศรษฐกิจ

ประชากรในตำบลกองแขกส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพกสิกรรมหรือเกษตรกรรม รองลงมา คือ อาชีพรับจ้าง ค้าขาย และรับราชการ อาชีพเสริมของประชาชน ได้แก่ การทอผ้า การแกะสลัก และการจักรสาน เป็นต้น