หน้าหลัก
ติดต่อ อบต.กองแขก โทร.053-106067 มือถือ 081-9507309 อีเมล์ kongkhak@gmail.com Facebook: https://www.facebook.com/kongkhaklocal

������������������������������������

สภาพพื้นฐานทั่วไป

        องค์การบริหารส่วนตำบลกองแขก ตั้งอยู่เลขที่ 137 หมู่ 7 ตำบลกองแขก อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ แบ่งการปกครองออกเป็น 12 หมู่บ้าน ประกอบไปด้วย

หมู่ที่1 บ้านอมขูด หมู่ที่ 7 บ้านกองแขก
หมู่ที่ 2 บ้านแม่หลุ หมู่ที่ 8 บ้านอมเม็ง
หมู่ที่ 3 บ้านหัวดอย หมู่ที่ 9 บ้านผาผึ้ง
หมู่ที่ 4 บ้านม้งโหล่งปง       หมู่ที่ 10 บ้านแม่คงคา
หมู่ที่ 5 บ้านอมลาน หมู่ที่ 11 บ้านกองแขกใต้
หมู่ที่ 6 บ้านโม่งหลวง หมู่ที่ 12 บ้านนายางดิน

อาณาเขตติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบลกองแขก มีเนื้อที่ทั้งหมด จำนวน 280.282 ตารางกิโลเมตรหรือ จำนวน 175,176.25 ไร่

ทิศเหนือ ติดต่อกับตำบลบ้านทับและตำบลท่าผา อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
ทิศตะวันออก ติดต่อตำบลบ้านหลวง ตำบลดอยแก้ว และตำบลบ้านแปะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
ทิศใต้ ติดต่อตำบลหางดง ตำบลบ่อหลวง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่
ทิศตะวันตก ติดต่อตำบลบ้านทับ อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

ภูมิประเทศ

 

ตำบลกองแขก มีภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นภูเขาและเป็นที่ราบเชิงเขา มีพื้นที่ราบ ประมาณ 5% ของพื้นที่ ทั้งหมด มีสภาพดินที่อุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเพาะปลูก มีทรัพยากรป่าไม้และเป็นแหล่งที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยอาหารป่าทางธรรมชาติมากมายหลายชนิด