หน้าหลัก
ติดต่อ อบต.กองแขก โทร.053-106067 มือถือ 081-9507309 อีเมล์ kongkhak@gmail.com Facebook: https://www.facebook.com/kongkhaklocal

���������������/���������������������������������

 
ชื่อ-นามสกุล :  นายจำนงค์ สมหมาย
ตำแหน่ง :  กำนันตำบลกองแขก
เบอร์โทรศัพท์ :  086-1797897
อีเมล :  kongkhak@gmail.com
 
 
 
 
ชื่อ-นามสกุล :  นายสุกิจ องค์เผ่
ตำแหน่ง :  ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 1
เบอร์โทรศัพท์ :  083-3184633
อีเมล :  kongkhak@gmail.com
 
 
 
 
ชื่อ-นามสกุล :  นายวิทยา เจนจิตร์สันติ
ตำแหน่ง :  ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 2
เบอร์โทรศัพท์ :  091-5802591
อีเมล :  kongkhak@gmail.com
 
 
 
 
ชื่อ-นามสกุล :  นายไกรสร เพ็ญธรรม
ตำแหน่ง :  ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 3
เบอร์โทรศัพท์ :  080-3166386
อีเมล :  kongkhak@gmail.com
 
 
 
 
ชื่อ-นามสกุล :  นายธีรวัฒน์ กระจ่างโชคสุข
ตำแหน่ง :  ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 4
เบอร์โทรศัพท์ :  092-2633987
อีเมล :  kongkhak@gmail.com
 
 
 
 
ชื่อ-นามสกุล :  นายกุลา อุทิศลาภผล
ตำแหน่ง :  ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 5
เบอร์โทรศัพท์ :  093-9719209
อีเมล :  kongkhak@gmail.com
 
 
 
 
ชื่อ-นามสกุล :  นายมนตรี พวกกล้ากวี
ตำแหน่ง :  ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 6
เบอร์โทรศัพท์ :  081-1643075
อีเมล :  kongkhak@gmail.com
 
 
 
 
ชื่อ-นามสกุล :  นายสุพจน์ อุปรี
ตำแหน่ง :  ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 8
เบอร์โทรศัพท์ :  062-2286369
อีเมล :  kongkhak@gmail.com
 
 
 
 
ชื่อ-นามสกุล :  นางอำไพ สิริไฉไล
ตำแหน่ง :  ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 9
เบอร์โทรศัพท์ :  093-2860194
อีเมล :  kongkhak@gmail.com
 
 
 
 
ชื่อ-นามสกุล :  นายธีรพงศ์ นันทวิเชียรชุ่ม
ตำแหน่ง :  ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 10
เบอร์โทรศัพท์ :  084-4858390
อีเมล :  kongkhak@gmail.com
 
 
 
 
ชื่อ-นามสกุล :  นายเกรียงศักดิ์ สนธิคุณ
ตำแหน่ง :  ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 11
เบอร์โทรศัพท์ :  089-5528978
อีเมล :  kongkhak@gmail.com
 
 
 
 
ชื่อ-นามสกุล :  นายบูรพร คำนุง
ตำแหน่ง :  ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 12
เบอร์โทรศัพท์ :  063-1153937
อีเมล :  kongkhak@gmail.com